Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών του Εξωτερικού Δικτύου του Συνδέσμου Για το έτος 2019

στις .

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου προκηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την εκτέλεση της υπηρεσίας "Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών του Εξωτερικού Δικτύου του Συνδέσμου Για το έτος 2019¨,  με σφαργισμένες προσφορές και επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με προϋπολογισμό 55.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Συνδέσμου Ύδρευσης, Ηφαίστου 8, στις 14-02-2019 ημέρα Πέμπτη. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 11 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2721085888 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τη περίληψη της διακήρυξης καθώς και όλη τη διακήρυξη μπορείτε να τη δείτε εδώ
Την υπ' αριθμ. 110/2018 Μελέτη μπορείτε να τη δείτε εδω
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνσης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) μπορείτε να το δείτε εδώ
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr