ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2018)"

στις .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη
« Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων ( 2018 ) », ( Κ. Α. 30.7331.06 – εγκεκριμένη πίστωση 3.124,80 € για το 2018 από Δημοτικούς Πόρους και προϋπολογισμού μελέτης 3.124,80 € με Φ.Π.Α , σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 45 / 2018 μελέτη του Δήμου ),
Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν δικαίωμα από το νόμο ( ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/22-12-2008 ), να καταθέσουν , στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας (Αθηνών 99 - 24134 - Καλαμάτα - 1ος όροφος), έως και την Δευτέρα 21 Μαΐου 2018, ώρα 2.00 Μ.Μ. τα ακόλουθα:
α. Κλειστή οικονομική προσφορά( συμπλήρωση του εντύπου οικονομικής προσφοράς της μελέτης ) και φωτοτυπία της άδειας συντήρησης ανελκυστήρων.
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.
δ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,

Η παροχή υπηρεσίας θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Περισσότερες πληροφορίες στον κ. Αλέξανδρο Λεβεντόπουλο, Δημαρχείο (Αθηνών 99), 2ος όροφος, γραφείο 215, τηλ. 2721360886.

Τη μελέτη μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr