Διαγωνισμός για φωτιστική-ηχητική κάλυψη και ενοικίαση συναφούς εξοπλισμού

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά: ηχητική-φωτιστική κάλυψη και ενοικίαση συναφούς εξοπλισμού στο πλαίσιο της Διοργάνωσης 2ου Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας (κεφ. 2 Μελέτης 7/2017) προϋπολογισμού: 33.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες προμηθευτών.
Και εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20/09/2017,στο Δημαρχείο Καλαμάτας (Διεύθυνση: Αθηνών 99, 3ος όροφος, γραφείο 301), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 11:00 π. μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Την περίληψη της διακήρυξης, τη διακήρυξη και το ΤΕΥΔ μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Τη μελέτη εδώ.

Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή εδώ.

Το τιμολόγιο προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή εδώ.

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr