Συνοπτικός διαγωνισμός για "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε.Αρφαρών"

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά τη συντήρηση αγροτικής οδοποιιας Δ.Ε. Αρφαρών (2017), προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των εργασιών.

1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Η διακήρυξη και η μελέτη θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας  (www.kalamata.gr)  όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σ' αυτά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ζητούν διευκρινίσεις για το διαγωνισμό από το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
2. Κωδικός CPVQ 45233141-9
3. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφ' όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες και εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.
4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών 99, γραφείο 2.14, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στις 26-07-2017. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 11.00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
5. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις μήνες (4) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες
7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 30.7323.73 του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας.
9. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Τη μελέτη μπορείτε να τη δείτε εδώ, την περίληψη-διακήρυξη εδώ και το έντυπο προσφοράς εδώ

 

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr