ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΥ Δ.Ε. ΘΟΥΡΙΑΣ, ΑΡΙΟΣ & ΑΡΦΑΡΩΝ"

στις .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια, για τις
ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 30.7336.58– εγκεκρ. πίστωση 24.00,00€ από Δ.Π. και
προϋπολογισμού μελέτης 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και
έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά τους με
υπογραφή και σφραγίδα τους, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», έως και την
Τρίτη 11-07-2017 στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας, Αθηνών 99, 24134 Καλαμάτα, 1ος όροφος και
ώρα 14:00, για την προμήθεια όπως αποτυπώνεται στην υπ' αρ. 72/2017 μελέτη της Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών.

Την πρόσκληση μπορείται να δείτε εδώ

Την μελέτη μπορείτε να δείτε εδώ 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr