Πρόσκληση ενδιαφερομένων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ειδικού Τεχνικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες συντήρησης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια «Προμήθεια Ειδικού Τεχνικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες συντήρησης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην μελέτη με α.α. 44/2017, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 30.7336.56 – εγκεκρ. πίστωση 9.000,00 € από ΣΑΤΑ και προϋπολογισμού μελέτης 8.990,92 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά τους με υπογραφή και σφραγίδα τους, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», έως και την Τρίτη 25-04-2017 στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας, Αθηνών 99, 24134 Καλαμάτα, 1ος όροφος και ώρα 14:00, για την προμήθεια των υλικών που συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη με α.α. 44/2017 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η προμήθεια θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα, όπως και αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον φάκελο «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»:
1. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι τα υλικά που θα προσκομισθούν είναι Ευρωπαϊκών ή Αμερικανικών προδιαγραφών και σύμφωνα με τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά των υλικών που προδιαγράφονται στην Μελέτη με α.α. 44/2017 της Υπηρεσίας
2. Τα στοιχεία πιστοποίησης των υλικών (CE κλπ) και των εταιριών κατασκευής τους (ISO κλπ) θα παραδοθούν στην επιτροπή παραλαβής

Η προμήθεια αφορά:

«Προμήθεια Ειδικού Τεχνικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες συντήρησης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας» – Ενδεικτικός προϋπολογισμός (CPV 31600000-2)

 

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr