Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Λειτουργία Κινητής Μονάδας Επεξεργασίας Α.Σ.Α. »

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, προκηρύσσει  Ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Σ.Α.» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής προϋπολογισμού δαπάνης 3.360.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  4.166.400,00€, με δυνατότητα παράτασης ενός έτους. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, έως την 19η Μαΐου 2017 και ώρα 13.00 μ.μ.

Τη μελέτη μπορείτε να τη δείτε εδώ.

 

Την περίληψη διακήρυξης και το τεύχος της διακήρυξης μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Το κείμενο της πρώτης διευκρίνησης μπορείτε να το δείτε εδώ.

 

Τα  ερωτήματα που τέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους μπορείτε να τα δείτε ανά  εταιρεία:

Από την εταιρεία ALPHAGREEN ΑΒΕΕ εδώ .Την απάντηση που δόθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού μπορείτε να τη δείτε εδώ. Την αίτηση παράτασης μπορείτε να τη δείτε εδώ .Την απάντηση της Επιτροπής διαγωνισμού εδώ.

Από την εταιρεία ECOSTART S.A. εδώ. Την απάντηση που δόθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού μπορείτε να τη δείτε εδώ

Από την εταιρεία ECOWASTE εδώ. Την απάντηση που δόθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Από την εταιρεία ECORAP εδώ . Την απάντηση που δόθηκε από την Επιτροπή Διαγωνσιμού μπορείτε να τη δείτε εδώ 

 

 

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr