Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ- ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ»

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, προκηρύσσει  Ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ- ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής προϋπολογισμού δαπάνης 3.360.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  4.166.400,00€, με δυνατότητα παράτασης ενός έτους. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, έως την 19η Μαΐου 2017 και ώρα 13.00 μ.μ.

Τη μελέτη μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Την περίληψη διακήρυξης και το τεύχος της διακήρυξης μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr