Διαγωνισμός για «ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ»

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την παροχή της υπηρεσίας: «ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ». Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): CPV 77341000-2.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 90 του Ν. 4412/2016. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον διαγωνιζόμενο που θα προσφέρει συνολικά τη χαμηλότερη τιμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 76.200,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%: 18.288,00 ευρώ), οπότε ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 94.488,00 ευρώ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 35.7332.04 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 και χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2017. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της υπηρεσίας υπάρχει στο Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής, στο Τεύχος Τιμολογίου και στο Τεύχος Προϋπολογισμού της με αριθμό 2/2017 μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τα οποία αποτελούν έγγραφα της σύμβασης και αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Ο διαδικτυακός τόπος υποβολής των προσφορών είναι η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 13/04/2017 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07/05/2017 και ώρα 10:00 π.μ. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ).
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1 (ένα) τοις εκατό (%) της εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) που ανέρχεται στο ποσό των 762,00€ (επτακόσια εξήντα δυο ευρώ). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Προσφορές υποβάλλονται –επί ποινή απαραδέκτου- για το σύνολο και όχι για μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών που περιγράφονται στο Τεύχος Προϋπολογισμού της 2/2017 Μελέτης.
Δεν γίνονται δεκτές - με ποινή αποκλεισμού - εναλλακτικές προσφορές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Αθηνών 99, Καλαμάτα, Τ.Κ.:24134, τηλέφωνο:2721360848, Fax:2721360857, e-mail: k.konstantopoulos@kalamata.gr. Αρμόδιος υπάλληλος: Κ. Κωνσταντόπουλος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ενώ το πλήρες τεύχος της διακήρυξης διατίθεται ακόμη, σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας, στον δικτυακό τόπο: www.kalamata.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Την περίληψη της διακήρυξης και τη διακήρυξη μπορείτε να δείτε εδώ, τη μελέτη εδώ και το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) εδώ

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr