Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Γ.Π.Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

στις .

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

διακηρύσσει

με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

Μελέτη εντοπισμένων τροποποιήσεων ΓΠΣ Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας

Προϋπολογισμού 74.083,42 Ευρώ (με Φ.Π.Α 24%),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147)

...

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (retopping) ΣΤΙΒΟΥ ΔHMOTIKOY ΣΤΑΔΙΟΥ Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 230.000,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (retopping) ΣΤΙΒΟΥ ΔHMOTIKOY ΣΤΑΔΙΟΥ Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 230.000,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ), στην Α2 τάξη και για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Το έργο θα εκτελεστεί στο Δημοτικό Στάδιο του Δήμου Καλαμάτας.

           ...

Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού τσιχλών

στις .

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού τσιχλών" με Κ.Α:35.7131.02 προϋπολογισμού 7.985,60 € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη υπ' αριθμ. 42/2018 της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια σε κλειστό φάκελο, με υπογραφή και σφραγίδα. Στο...

Ανοικτός διαγωνισμός για την "Αλλαγή πλαστικού τάπητα στο γήπεδο «Παναγιώτης Μπαχράμης» στο ανατολικό κέντρο του Δήμου Καλαμάτας"(προμήθεια)

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας, προϋπολογισμού 201.981,12€ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις...

Προμήθεια Μεταχειρισμένου Φορτωτή

στις .

Ο  Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει οικονομοτεχνικής αξιολόγησης της προμήθειας, για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την προμήθειαμε τίτλο «Προμήθεια Μεταχειρισμένου Φορτωτή», προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.». Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της...

Προμήθεια ειδών ρομποτικής για ΚΔΑΠ

στις .

 Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ειδών ρομποτικής για τις ανάγκες των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας ειδών ρομποτικής έχει εκδοθεί α) η υπ' αριθ. 44202/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ».

στις .

Η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας πρόκειται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια Υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες. (Π.Δ.Ε. ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 2018ΣΕ04700021 ΤΗΣ ΣΑΕ 047, ME ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»...

Ανακοίνωση δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης εντοπισμένων τροποποιήσεων ΓΠΣ Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας

στις .

Γνωστοποιούμε ότι την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη εντοπισμένων τροποποιήσεων ΓΠΣ Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας», προεκτιμώμενης αμοιβής 74.083,42 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Την ανακοίνωση μπορείτε να...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr