Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσληψη 15 ατόμων στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π –ΜΕΑ)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018)(ΑΜΕΑ), στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π –ΜΕΑ) του Δήμου Καλαμάτας, που εδρεύει στην Καλαμάτα.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από...

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ» προϋπολογισμού 119.992,32 ΕΥΡΩ συμπ. ΦΠΑ 24%.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ» με προϋπολογισμό 119.992,32 € συμπ. ΦΠΑ 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το...

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» προϋπολογισμού 100.000,00 ΕΥΡΩ συμπ. ΦΠΑ 24%.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» με προϋπολογισμό 100.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του...

Συνοπτικός διαγωνισμος για ταχυδρομικές υπηρεσίες -ταχυμεταφορές φακέλων

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την υπηρεσία ταχυδρομικών υπηρεσιών (τελών) – ταχυμεταφορά φακέλων προϋπολογισμού 53.500,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα)

 

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα...

Προκήρυξη για εκμετάλλευση κυλικείου στο Δημαρχείο

στις .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των α) Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), β) Πολυτέκνων και γ) Πολεμιστών της Κύπρου να υποβάλουν στο Δήμο Καλαμάτας αιτήσεις με πλήρεις φακέλους δικαιολογητικών, για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου, που βρίσκεται εντός του κτιρίου του Δημαρχείου Καλαμάτας-Αθηνών 99 Καλαμάτα, έως τις 18/12/2017.

...

Δ.Ε.Α.Κ.: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης

στις .

Η Δ.Ε.Υ. Καλαμάτας καλεί  σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια υλικών, παραδοτέα στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Καλαμάτας , ύδρευσης και αποχέτευσης.
Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 19.898,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η  του μήνα Δεκεμβρίου  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. έως 10.30π.μ....

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» προϋπολογισμού 998.000,00 ΕΥΡΩ συμπ. ΦΠΑ 24%.

στις .

                                                                                                                                          

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής

Κωδικός ΟΠΣ: 5002144 (Κωδ. Απόφασης:2970)  

                    

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με προϋπολογισμό 998.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Δ.Ε.Υ.Α.Κ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

στις .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας, με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, προϋπολογισμού 59.360,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ CPV : 38411000-9, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr