Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με προϋπολογισμό 750.000,00€ + 180.000,00€ (ΦΠΑ24%)=930.000,00 €.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με προϋπολογισμό 750.000,00 € + 180.000,00 €(ΦΠΑ24%)=930.000,00 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η...

Διαγωνισμός για δαπάνες στείρωσης αδέσποτων ζώων

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Δαπάνες Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων (2018)», προϋπολογισμού 29.983,20 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να λάβουν γνώση των εγγράφων της...

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (δημ. πάρκο, parking Νέδοντα κλπ)» Α.Μ. 8/2018

στις .

 

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (δημ. πάρκο, parking Νέδοντα κλπ)» Α.Μ. 8/2018

 

με προϋπολογισμό 375.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του...

Διαγωνισμός για κλαδέματα δενδροστοιχιών

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την παροχή της υπηρεσίας: «ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ». Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): CPV 77341000-2.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι...

Δημοπρασία για εκμίσθωση κτηρίου "Αναγνωστόπουλου" (Φαρών και Ασίνης)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Ανοικτή Δημόσια Πλειοδοτική Επαναληπτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την: Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «Κτιρίου Αναγνωστόπουλου» επί της συμβολής των οδών Φαρών και Ασίνης, του Δήμου Καλαμάτας, με χρονική διάρκεια είκοσι πέντε (25) έτη.
Το προς μίσθωση ακίνητο είναι τριώροφο διατηρητέο κτίριο εμβαδού 313,55 τ.μ. (εμβαδόν Α'...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόγραμμα παρακολούθησης αδέσποτων

στις .

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών με τίτλο "Δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης αδέσποτων ζώων (2018)" με Κ.Α: 35.7425.09 προϋπολογισμού 24.490,00 € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη υπ' αριθμ. 5/2018.

Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί στα γραφεία της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών την Παρασκευή...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΛΑΚΚΩΝ ΣΕ ΣΑΚΚΟΥΣ"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκκους, (Κ.Α. 30.7331.10 – εγκεκρ. πίστωση 24.000,00 € από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ενδιαφέρεται να προβεί σε εργασίες πλυσίματος και απολύμανσης των βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 6.190,08 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Οι εργασίες πλυσίματος και απολύμανσης περιγράφονται αναλυτικά στην αριθμ.04/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr