Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσληψη προσωπικού με σύμμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

στις .

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας Ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη 7 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 32 εβδομάδες (8 μήνες), με ωρίαια αποζημίωση, προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμα "ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" 2018-2019, σε...

Προμήθεια ζωοτροφών

στις .

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο "Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων" (2η Προμήθεια Ζωοτροφών) με Κ.Α: 35.6699 προϋπολογισμού 7.998,87 € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη υπ' αριθμ. 32/2018. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί στα γραφεία της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών την Δευτέρα 05/11/2018 και ώρα 9:00 π.μ. στο γραφείο του Δ/ντη...

Προμήθεια τροφίμων παιδικών σταθμών & Νομικών Προσώπων Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων Δήμου Καλαμάτας και Νομικών Προσώπων για ένα έτος, προϋπολογισμού 252.267,12 € με το Φ.Π.Α.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.kalamata.gr.

Κωδικοί CPV:...

"Μετρήσεις Ποιότητας Νερού Χρήση 2018 -2019"

στις .

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της υπηρεσίας) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την...

Συνοπτικός διαγωνισμός για προμήθεια φυτικού υλικού

στις .

O Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια φυτικού υλικού (2018)», προϋπολογισμού 71.705,62 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα...

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» Α.Μ. 33/2018 με προϋπολογισμό 419.354,84 € + 100.645,16 €(ΦΠΑ24%)=520.000,00 €.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» Α.Μ. 33/2018

με προϋπολογισμό 419.354,84 € + 100.645,16 €(ΦΠΑ24%)=520.000,00 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό...

Ανακοίνωση για τη σύναψη μίσθωσης έργου (ΣΜΕ1/2018)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με  ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρος.

Ολόκληρη την ανακοίνωση ΣΜΕ1/2018 μπορείτε να δείτε εδώ.

Το παράρτημα ανακοινώσεων ΣΜΕ, μπορείτε να δείτε εδώ.

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην ανακοίνωση ΣΜΕ1/2018 λήγει τη Δευτέρα 22-10-2018. 

...

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς με την διαδικασία της ανάθεσης μετά απο διαπραγμάτευση για την προμήθεια Laptop

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευση για την προμήθεια υπολογιστών (για τα είδη με α/α 2 και 3 του προϋπολογισμού της υπ΄αριθμ΄06/2018 μελέτης) για τις ανάγκες των ΚΔΑΠ Καλαμάτας.

Καλεί τους οικονομικούς φορείς να αποστείλουν την οικονομική προσφορά τους με υπογραφή και...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr