Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΤΕΝΤΑ" ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΤΕΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καταγραφής παρουσιών προσωπικού για το Δήμο Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καταγραφής παρουσιών προσωπικού για το νέο Δημαρχείο, καλεί όποιον ενδιαφέρεται και έχει το δικαίωμα από το νόμο, να καταθέσει σε κλειστό φάκελο οικονομική προσφορά με υπογραφή και σφραγίδα. Στο φάκελο θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα...

Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση παιδότοπων Δήμου Καλαμάτας

στις .

Θα πραγματοποιηθεί προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση παιδότοπων Δήμου Καλαμάτας» ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος (χαμηλότερη τιμή ανά είδος) για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας απομαγνητοφώνησης των πρακτικών συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων αυτού, για το έτος 2017,  καλεί, όποιον ενδιαφέρεται, να αποστείλει την προσφορά του, για την ως άνω υπηρεσία, μέχρι την Παρασκευή 23/12/2016.

Την Πρόσκληση μπορείτε να τη δείτε εδώ...

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΝΑΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΝΑΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με προϋπολογισμό 40.000,01€. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-12-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Καλαμάτας, 2ος όροφος, αιθ. συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων...

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3/2016

στις .

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ειδικοτήτων ΔΕ Ελαιοχρωματιστών, ΔΕ Τεχνιτών δαπεδοστρώσεων και ΥΕ εργατών για τοποθέτηση κυκλοφοριακής σήμανσης, σύμφωνα με την ΣΟΧ3/2016 Ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας.

Τον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ Ελαιοχρωματιστών μπορείτε να δείτε εδώ.

Τον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια φυτωριακού υλικού

στις .

Προσκαλούμε τους ενδιαφερομένους για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια απαραίτητων υλικών για το φυτώριο του Δήμου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 33 μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών στην οποία προβλέπεται η προμήθεια (φυτοδοχείων, τύρφης, περλίτη, λιπασμάτων, κλπ). Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 4.991,32€ με ΚΑ: 35.7135.11 και χρηματοδοτείται από Δημοτικούς...

Εργασίες Συντήρησης Χλοοταπήτων γηπέδων ποδοσφαίρου και αθλητικών χώρων για το έτος 2017

στις .

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης  -  εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των εργασιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr