Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφερομένων για την παροχή υπηρεσιών για τη «Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων ( 2017)»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη «Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων (2017)», (Κ.Α. 30.7331.16 – εγκεκρ. πίστωση 5.000,00 € για το 2017 από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 2.232,00 € με Φ.Π.Α, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 40 / 2017 μελέτη του Δήμου),

Καλεί όσους ενδιαφέρονται...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δήμου Καλαμάτας

στις .

 

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων...

Πρόσκληση για προμήθεια ζωοτροφών

στις .

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς
Έχοντας υπόψη :
1. Τις ανάγκες της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
2. Την 04/2017 μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού 14.989,12€
3. Την προμήθεια με τίτλο: Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων προμήθεια ζωοτροφών με Κ.Α. : 35.6699 με πίστωση 15.000€ και χρηματοδότηση Δημοτικοί Πόροι
Σύμφωνα με τα παραπάνω:
Προσκαλούμε:
Τους ενδιαφερομένους για κατάθεση...

Συνοπτικός διαγωνισμός για τον καθαρισμό κτιρίων

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά τον καθαρισμό των κτιρίων...

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με προϋπολογισμό 403.225,81€ χωρίς ΦΠΑ και 500.000,00 συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2-5-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα...

«Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. Καλαμάτας»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. Καλαμάτας», με προϋπολογισμό 322.580,64€ χωρίς ΦΠΑ και 400.000,00 συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-04-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών 99, 2ος Όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων-...

«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΒΩΝ ΟΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ)»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ««ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΒΩΝ ΟΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ)», με προϋπολογισμό 48.346,77€ χωρίς ΦΠΑ και 59.950,00€ συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11-04-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών 99, 2ος Όροφος,...

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς όσον αφορά είδη ατομικής προστασίας

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας

ανάθεσης στην προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους στο Δήμο Καλαμάτας για το έτος 2017, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 22.240,64 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% .

Καλεί τους οικονομικούς φορείς να αποστείλουν σε κλειστό...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr