Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης έτους 2017

στις .

Η ΦΑΡΙΣ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε γραφική ύλη για το έτους 2017, καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες να συμμετάσχουν υποβάλλοντας οικονομικές προσφορές.
Στον προϋπολογισμό της μελέτης ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 6.274,40 € (με Φ.Π.Α.) προβλέπονται  και περιγράφονται, ανά κατηγορία είδους το σύνολο των αναγκών τηςΦΑΡΙΣ, με το εκτιμώμενο...

Προμήθεια για είδη αναλώσιμων εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων έτους 2017

στις .

Η ΦΑΡΙΣ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε είδη αναλώσιμων εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων έτους 2017, καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες να συμμετάσχουν υποβάλλοντας οικονομικές προσφορές.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 6.473,80 € (με Φ.Π.Α.) και η δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους
Ισχύουσες διατάξεις ο Ν. 4412/2016.
Η κατακύρωση της προμήθειας...

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπώσεων

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος εκτός από τα είδη που αφορούν την εκδήλωση της INTERKULTUR που η κατακύρωση θα γίνει με την συνολικά χαμηλότερη τιμή)για την προμήθεια εκτυπώσεων για τη...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τον καθαρισμό του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας έτους 2017

στις .

Το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας-«Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή» προκειμένου να προβεί στον καθαρισμό του κτιρίου για το έτος 2017 καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά την 05/01/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στα γραφεία του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας : Αριστομένους 33, 24100 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Η προϋπολογιζόμενη...

Διαγωνισμός για ηχητικά-φωτιστικά 5ου Καλαματιανού Καρναβαλιού

στις .

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμής) για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων, του 5ου Καλαματιανού καρναβαλιού, προϋπολογισμού 33.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

Τη διακήρυξη μπορείτε να τη δείτε εδώ, την περίληψη της διακήρυξης εδώ και τη μελέτη εδώ.

...

Ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ4/2016 και ΣΟΧ5/2016 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για την υλοποίηση της Δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος, τριών (3) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και δύο (2) ΥΕ καθαριστών-τριών με την αριθ. ΣΟΧ 4/2016 ανακοίνωση και τριών (3) ΠΕ Νηπιαγωγών με την αριθ. ΣΟΧ5/2016 ανακοίνωση.

Την...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τις κατωτέρω ομάδες, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 38.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%:
ΟΜΑΔΑ Α: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης 35.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%.
ΟΜΑΔΑ Β: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΤΕΝΤΑ" ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΤΕΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr