Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος και...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια δομικών υλικών απο μάνδρα

στις .

 

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την προμήθεια...

Δημοπρασία για παραχώρηση εκμετάλλευσης διαφημιστικών χώρων σε στάσεις συγκοινωνιών

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία, με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών στις 28 του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10.00 έως 10.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, στο Δημαρχείο Καλαμάτας (αίθουσα 2.13), οδός Αθηνών αριθ. 99, Καλαμάτα, Τ.Κ. 24100,...

Διαγωνισμός για «ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ»

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την παροχή της υπηρεσίας: «ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ». Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): CPV 77341000-2.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι...

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο : “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΣΟ ΑΡΙΟΣ”

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΣΟ ΑΡΙΟΣ”, με προϋπολογισμό 48.000,00€. Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις 2-05-2017, ημέρα  Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών 99, 2ος Όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων- Δημοπρασιών του Δήμου Καλαμάτας .

Οι...

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ», με προϋπολογισμό 28.000,00€. Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις 27-04-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών 99, 2ος Όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων- Δημοπρασιών του Δήμου Καλαμάτας .

Οι ενδιαφερόμενοι...

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο :

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου <<ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΟΣΕ >>, με προϋπολογισμό 58.000,00€. Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις 25-04-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στο Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών 99, 2ος Όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων- Δημοπρασιών του Δήμου...

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης

στις .

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 & 6 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της Απευθείας ανάθεσης) μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr