Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού πλην Καλαμάτας για το έτος 2017

στις .

O Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής  άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών  και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά τη συντήρηση δημοτικού...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια σωλήνων κ εξαρτημάτων άρδευσης

στις .

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας  καλεί  σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια σωλήνων κι εξαρτημάτων άρδευσης, παραδοτέα στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Καλαμάτας. Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. ·Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15η  του μήνα Ιουνίου  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00μ.μ. έως 12.30μ.μ. στα...

Διαγωνισμός για «Καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους και οικόπεδα Δημοτικού οδικού δικτύου (2017)»

στις .

O Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας«Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους και οικόπεδα του Δημοτικού οδικού δικτύου 2017»προϋπολογισμού 49.984,40 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πληροφορίες στο: Τηλ.:2721360855, Δημήτρης Ηλιόπουλος
fax:2721360857
E-mail: d.hliopoulos@kalamata.gr
Ιστοσελίδα: www.kalamata.gr 

...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών

στις .

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς
Έχοντας υπόψη :
1. Τις ανάγκες της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
2. Την 14/2017 μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού 8.432,00€
3. Την προμήθεια με τίτλο: Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών με Κ.Α. : 35.6117.01 με πίστωση 8.432,00€ και χρηματοδότηση Δημοτικοί Πόροι
Σύμφωνα με τα παραπάνω:
Προσκαλούμε:
Τους ενδιαφερομένους για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ζωοτροφών

στις .

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς
Έχοντας υπόψη :
1. Τις ανάγκες της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
2. Την 04β/2017 μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού 14.973,00€
3. Την προμήθεια με τίτλο: Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων προμήθεια ζωοτροφών με Κ.Α. : 35.6699 με πίστωση 15.000€ και χρηματοδότηση Δημοτικοί Πόροι
Σύμφωνα με τα παραπάνω:
Προσκαλούμε:
Τους ενδιαφερομένους για κατάθεση οικονομικής...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλινοσκεπασμάτων κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε προμήθεια κλινοσκεπασμάτων κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 14.051,06...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τροφίμων για τις λειτουργικές ανάγκες της κατασκήνωσης Aγ. Mαρίνας

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια τροφίμων για τις λειτουργικές ανάγκες της κατασκήνωσης Αγ. Μαρίνας Μεσσηνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδιαιτέρως των άρθρων 116,...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 23ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

στις .

Aποστείλετε αναλυτικά τις οικονομικές προσφορές σας για την ανωτέρω υπηρεσία συνολικού προϋπολογισμού 22.00,00 € (είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ)

A. ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
Ημέρες μίσθωσης: 12-13-14-15-17-18-20-21-22-23/7/2017

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
• Τράπεζα μίξης ήχου με ψηφιακή ή αναλογική διαχείριση σημάτων, τεμάχιο 1 .
o Τουλάχιστον 16 διακριτές συμμετρικές αναλογικές είσοδοι.
o Τουλάχιστον 8 διακριτές αναλογικές...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr