Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» προϋπολογισμού 100.000,00 ΕΥΡΩ συμπ. ΦΠΑ 24%.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» με προϋπολογισμό 100.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του...

Συνοπτικός διαγωνισμος για ταχυδρομικές υπηρεσίες -ταχυμεταφορές φακέλων

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την υπηρεσία ταχυδρομικών υπηρεσιών (τελών) – ταχυμεταφορά φακέλων προϋπολογισμού 53.500,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα)

 

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα...

Προκήρυξη για εκμετάλλευση κυλικείου στο Δημαρχείο

στις .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των α) Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), β) Πολυτέκνων και γ) Πολεμιστών της Κύπρου να υποβάλουν στο Δήμο Καλαμάτας αιτήσεις με πλήρεις φακέλους δικαιολογητικών, για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου, που βρίσκεται εντός του κτιρίου του Δημαρχείου Καλαμάτας-Αθηνών 99 Καλαμάτα, έως τις 18/12/2017.

...

Δ.Ε.Α.Κ.: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης

στις .

Η Δ.Ε.Υ. Καλαμάτας καλεί  σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια υλικών, παραδοτέα στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Καλαμάτας , ύδρευσης και αποχέτευσης.
Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 19.898,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η  του μήνα Δεκεμβρίου  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. έως 10.30π.μ....

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» προϋπολογισμού 998.000,00 ΕΥΡΩ συμπ. ΦΠΑ 24%.

στις .

                                                                                                                                          

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής

Κωδικός ΟΠΣ: 5002144 (Κωδ. Απόφασης:2970)  

                    

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με προϋπολογισμό 998.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Δ.Ε.Υ.Α.Κ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

στις .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας, με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, προϋπολογισμού 59.360,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ CPV : 38411000-9, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε παροχή υπηρεσιών για εργασίες πλαστικοποίησης γηπέδων καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης σε αθλητικούς χώρους, (Κ.Α. 30.7336.66– εγκεκρ. πίστωση 24.800,00 € από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την υπ΄αριθ' 50979/07-11-2017 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης...

Προμήθεια ανθόφυτων για τα Χριστούγεννα

στις .

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στη προμήθεια ανθόφυτων για τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας της πόλης, ειδικά για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Προϋπολογισμού 4.407,00 € με το Φ.Π.Α 13%, σύμφωνα με τη μελέτη υπ' αριθμ. 30/2017.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να μας αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά τους...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr