Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου

στις .

Εκδόθηκε από το Τμήμα Προσόδων Περιουσίας και Κοιμητηρίων ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων για την παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου, που βρίσκεται εντός του κτιρίου του Δημαρχείου Καλαμάτας, σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 53278/20-11-2017.

Περίληψη Προκήρυξης (Επανάληψη διαδικασίας)

Δικαιούχος της παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου, που βρίσκεται εντός του κτιρίου του Δημαρχείου...

Διαγωνισμός για τεχνική κάλυψη εκδηλώσεων για 6ο Καλαματιανό Καρναβάλι και Αποκριάτικες εκδηλώσεις Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά: Τεχνική κάλυψη εκδηλώσεων στο πλαίσιο...

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού προϋπολογισμού 237.708,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις...

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ΣΟΧ 3-2017

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έντεκα (11) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" .

Ολόκληρη την ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ 3-2017 μπορείτε να δείτε εδώ.

Το παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ μπορείτε να δείτε εδώ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην...

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό, για τα είδη της μελέτης με αρ. 07/2017. τα οποία δεν δόθηκε προσφορά (Άρθρο 2 Προμέτρηση – Προϋπολογισμός μελέτης με α/α 03 έως και 10) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με...

Δημοπρασία για εκμίσθωση κτηρίου "Αναγνωστόπουλου" επί της συμβολής των οδών Φαρών και Ασίνης

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Ανοικτή Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την:Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «Κτιρίου Αναγνωστόπουλου» επί της συμβολής των οδών Φαρών και Ασίνης, του Δήμου Καλαμάτας, με χρονική διάρκεια είκοσι πέντε (25) έτη.
Το προς μίσθωση ακίνητο είναι τριώροφο διατηρητέο κτίριο εμβαδού 313,55 τ.μ. (εμβαδόν Α' ορόφου...

Πρόσληψη 15 ατόμων στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π –ΜΕΑ)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018)(ΑΜΕΑ), στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π –ΜΕΑ) του Δήμου Καλαμάτας, που εδρεύει στην Καλαμάτα.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από...

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ» προϋπολογισμού 119.992,32 ΕΥΡΩ συμπ. ΦΠΑ 24%.

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ» με προϋπολογισμό 119.992,32 € συμπ. ΦΠΑ 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr