Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφερομένων για τη "ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την παροχή της υπηρεσίας:<<ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>> και με κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμηλότερη προσφορά στα ομοειδή μηχανήματα και αυτοκίνητα, προϋπολογισμού 73.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και συγκεκριμένα στα γραφεία της  Τεχνικής Υπηρεσίας που βρίσκονται...

Διεθνής διαγωνισμός για την εργασία "Διαχείριση και λειτουργία των υπαίθριων σταθμών αυτ/των (parking)"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ΕΡΓΑΣΙΑ: «∆ιαχείριση και Λειτουργία των υπαίθριων σταθµών αυτοκινήτων (Parking),βόρειο και κεντρικό, επί του ποταμού Νέδοντα» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ: «Φυτοπροστασία αλσυλλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2017)»

στις .

Προϋπολογισμού 32.800,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 7.872,00 %),

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Φυτοπροστασία αλσυλλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2017)», προϋπολογισμού 40.672,00,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

...

Διαγωνισμός για: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (2017)»

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την παροχή της υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (2017)». Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): CPV 77310000-6.

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πινάκων με χρήση μαρκαδόρων για τα σχολεία Καλαμάτας

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια πινάκων με χρήση μαρκαδόρων για τα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 19.999,96 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% .

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο μαζί με τα...

ΦΑΡΙΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Ορθή επανάληψη

στις .

Η ΦΑΡΙΣ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της για εκτυπώσεις καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές. Ο τρόπος υποβολής των προσφορών θα γίνεται ταχυδρομικά ή προσωπικά. Ο χρόνος υποβολής τους θα είναι από  02/05/2017 έως 08/05/2017 και ώρες από τις 08:00 έως 14:00. Η υποβολή των προσφορών...

ΦΑΡΙΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

στις .

Η ΦΑΡΙΣ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της για εκτυπώσεις καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές. Ο τρόπος υποβολής των προσφορών θα γίνεται ταχυδρομικά ή προσωπικά. Ο χρόνος υποβολής τους θα είναι από  02/05/2017 έως 08/05/2017 και ώρες από τις 08:00 έως 14:00. Η υποβολή των προσφορών...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος

στις .

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας καλεί τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια ενός αντλητικού συγκροτήματος που θα είναι έτοιμο προς εγκατάσταση στο χώρο του αντλιοστασίου, δηλαδή με τη βάση και το κόμπλερ του και πλήρως ευθυγραμμισμένο με ενδεικτική ζητούμενη απόδοση 25m3/h σε μανομετρικό ύψος 230m.
Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr