Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Δημοπρασία για εκμίσθωση ακινήτου επί της πλατείας Αγίων Αποστόλων

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει επαναληπτική Ανοικτή Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την: Εκμίσθωση και αξιοποίηση ακινήτου, επί της πλατείας Αγίων Αποστόλων (πρ. γραφείου τουριστικής υποστήριξης Δήμου Καλαμάτας που βρίσκεται μέσα στο Αρχαιολογικό μουσείο Καλαμάτας) στην Δημοτική Κοινότητα Δήμου Καλαμάτας, με χρονική διάρκεια εννέα (9) έτη. Το προς μίσθωση...

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης για εκμίσθωσης ΝΑ, Α1 γραφείου στο ισόγειο του κτιρίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας

στις .

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη την αριθμ. 249/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας διακηρύττει ότι: εκτίθεται σε φανερή επαναλητπική πλειοδοτική δημοπρασία το ακίνητο που βρίσκεται στην πλατεία Τελωνείου, στο ισόγειο του κτιρίου του Λιμενικού Ταμείου του ΝΑ και Α1 γραφείου με συνολικό εμβαδόν 37,5...

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης για εκμίσθωση ακινήτου (ΝΔ 3 & 4 ισόγειο γραφείο) στο κτίριο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας

στις .

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη την αριθμ. 248/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας διακηρύττει ότι: εκτίθεται σε φανερή επαναλητπική πλειοδοτική δημοπρασία για το ακίνητο που βρίσκεται στην πλατεία Τελωνείου, στο ισόγειο του κτιρίου του Λιμενικού Ταμείου και συγκεκριμένα το ΝΔ γραφείο αριθμ. 3 επιφάνειας...

Ανακοίνωση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ιδιωτικών επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών ιδιωτικού τομέα

στις .

Ο Δικαιούχος Φορέας ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4445/2016 (Τεύχος Α΄236/19-12-2016), σύμφωνα με το οποίο το πρόγραμμα «Στέγαση & Επανένταξη», οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου καθορίστηκαν με την αριθ. Δ28/οικ. 31354/2352/15-9-2014 (ΑΔΑ:6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ) υπουργική απόφαση, παρατείνεται έως 31-12-2017.
  2. Τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου,χρωμάτων κ.λ.π. 2017

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την "Προμήθεια...

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοίνωνει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες (ΚΔΑΠΜΕΑ) του Δήμου Καλαμάτας, για το σχολικό έτος 2017-2018, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων.

Ολόκληρη την...

Ανακοίνωση για τη σύναψη μίσθωσης έργου (ΣΜΕ1/2017)

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση Μίσθωσης Έργου ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου, στο πλαίσιο του προγράμματος "Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής ζωής Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, ΕΣΠΑ 2014-2020" για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Καλαμάτας.

Ολόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να δείτε εδώ.

Το παράρτημα της...

Πρόσκληση ενδιαφερομένων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων, (Κ.Α. 30.7135.05– εγκεκρ. πίστωση 15.000,00 € από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 14.981,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr