Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να καλύψει την ανάγκη συντήρησης του ασύρματου δικτύου που διαθέτει, καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες του χώρου να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία υποβάλλοντας κλειστές προσφορές.

Είδος διαδικασίας: Ανάθεση μετά από έρευνα αγοράς.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή (εφόσον τηρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που ζητάει το Τμήμα...

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 20/0,4KV ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΣΚΑΦΩΝ»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 20/0,4KV ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΣΚΑΦΩΝ»με προϋπολογισμό 186.299,29€, €συμπ. ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10-8-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Καλαμάτας, Αθηνών 99 2ος όροφος ή με...

Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων & παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους έτους 2017-2018

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

Διακηρύσσει ότι θα διεξαχθεί Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός Διεθνής
Διαγωνισμός άνω των ορίων για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 230.462,79
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24%, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 15% στην συνολική ποσότητα...

Συνοπτικός διαγωνισμός για "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε.Αρφαρών"

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά τη συντήρηση αγροτικής οδοποιιας Δ.Ε....

Δημοπρασία για εκποίηση υλικών του Δήμου

στις .

Εκτίθεται σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα γίνει την 26 του μήνα Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 ενώπιων της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος Καλαμάτας, Αθηνών 99, η εκποίηση κινητών άχρηστων υλικών του Δήμου που βρίσκονται σε διάφορους χώρους των...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

στις .

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση υπηρεσίας, με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, προϋπολογισμού 59.976,00 ευρώ πλέον  ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΥ Δ.Ε. ΘΟΥΡΙΑΣ, ΑΡΙΟΣ & ΑΡΦΑΡΩΝ"

στις .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια, για τις
ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 30.7336.58– εγκεκρ. πίστωση 24.00,00€ από Δ.Π. και
προϋπολογισμού μελέτης 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και
έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ» (Α.Μ. 52/2017), Με προϋπολογισμό 300.000,00   συμπ. ΦΠΑ 24%.Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις 3-8-2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Καλαμάτας, Αθηνών 99  2ος όροφος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr