Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης

στις .

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 & 6 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της Απευθείας ανάθεσης) μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του...

Απομάκρυνση του πλοίου Φ/Γ “SIMONE” από το λιμάνι της Καλαμάτας

στις .

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση πλοίου Φ/Γ “SIMONE” πρώην σημαίας Σιέρρα Λεόνε με ΙΜΟ 8035104, από το λιμάνι της Καλαμάτας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (οδός Μιαούλη 30) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 3/5/2017...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΡΙΟΣ 2017"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην υπηρεσία για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 30.7323.74– εγκεκρ. πίστωση 20.00,00€ από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την...

Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφερομένων για την παροχή υπηρεσιών για τη «Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων ( 2017)»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη «Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων (2017)», (Κ.Α. 30.7331.16 – εγκεκρ. πίστωση 5.000,00 € για το 2017 από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 2.232,00 € με Φ.Π.Α, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 40 / 2017 μελέτη του Δήμου),

Καλεί όσους ενδιαφέρονται...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δήμου Καλαμάτας

στις .

 

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων...

Πρόσκληση για προμήθεια ζωοτροφών

στις .

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς
Έχοντας υπόψη :
1. Τις ανάγκες της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
2. Την 04/2017 μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού 14.989,12€
3. Την προμήθεια με τίτλο: Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων προμήθεια ζωοτροφών με Κ.Α. : 35.6699 με πίστωση 15.000€ και χρηματοδότηση Δημοτικοί Πόροι
Σύμφωνα με τα παραπάνω:
Προσκαλούμε:
Τους ενδιαφερομένους για κατάθεση...

Συνοπτικός διαγωνισμός για τον καθαρισμό κτιρίων

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά τον καθαρισμό των κτιρίων...

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με προϋπολογισμό 403.225,81€ χωρίς ΦΠΑ και 500.000,00 συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2-5-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr