Χόρηγηση εφ΄άπαξ χρηματικού βοηθήματος για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς της οικογενειακής οικοσκευής και για την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών στέγασης και διατροφής ομογενών προσφύγων

Τροποποιήθηκε στις .

Πληροφορίες: 27213-61862

 

Προϋποθέσεις:

 

Χορηγείται εφ' άπαξ χρηματικό βοήθημα 176,08€ για κάλυψη δαπάνης μεταφοράς οικοσκευής της οικογένειας και 117,38€ σε κάθε μέλος αυτής, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, για την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών στέγασης και διατροφής, μόλις έρθουν στην Ελλάδα επαναπατριζόμενοι από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ή της Δυτικής, στις οποίες κατέφυγαν κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Βάσει πάντα βεβαίωσης επαναπατρισμού αρμόδιας Αρχής.

 

Δικαιολογητικά:

 

 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο προξενικού διαβατηρίου, όπου θα υπάρχει η θεώρηση για παλιννόστηση και θα αποδεικνύεται η ιδιότητα του ομογενούς, και ειδικά για τους επαναπατριζόμενους από την περιοχή των Σκοπίων Γιουγκοσλαβίας, βεβαίωση επαναπατρισμού της Αστυνομικής Αρχής του τόπου διαμονής (Η επικύρωση γίνεται και από την Υπηρεσία μας).
 2. Βεβαίωση μετοικεσίας σε περίπτωση μεταφοράς οικοσκευής.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνονται:
   1. Τα στοιχεία των μελών της φυσικής ή πατρικής οικογένειας του αιτούντος με την οποία επαναπατρίζεται.
   2. Τα στοιχεία των μελών της φυσικής ή πατρικής οικογένειας τα οποία επαναπατρίστηκαν πριν από αυτόν, καθώς και αυτών που θα επαναπατρισθούν στο μέλλον.
   3. Τα στοιχεία των ενηλίκων μελών της οικογένειας τα οποία αποτελούσαν ξεχωριστή οικογένεια στη χώρα από την οποία επαναπατρίζονται.
   4. Ότι δεν έχει πάρει οικονομικό βοήθημα από άλλη Διεύθυνση ή Τμήμα Πρόνοιας.
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr