Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα

Τροποποιήθηκε στις .

(ΦΕΚ 1440/16-6-2011 τ. Β΄)
όπως τροποποιήθηκε με το (ΦΕΚ 1190/11-4-2012 τ. Β΄)

Πληροφορίες: Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας
Παπατσώνη 4

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση-Δήλωση για την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα και χρήσεις νερού, συνοδεύουν πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ (βρίσκονται στο ΦΕΚ 1190/11-4-2012 τεύχος Β΄)
  2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Έργου για την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα και χρήσεις νερού, συνοδεύουν πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV (βρίσκονται στο ΦΕΚ 1190/11-4-2012 τεύχος Β΄) και τα εξής δικαιολογητικά:
  1. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή περιβαλλοντική έκθεση, εφόσον αυτή απαιτείται, σύμφωνα με το Ν. 4014/2011 και Υ.Α 1958/13.1.2012.
  2. Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού, όπως αντίγραφο σχετικής απόφασης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης νερού, αντίγραφο παλαιάς άδειας, παραστατικά της ΔΕΗ, βεβαίωση ή παραστατικό αρμόδιας δημόσιας αρχής. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κανένα από τα ανωτέρω αποδεικτικά, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται η ακριβής ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της υδροληψίας και η μη ύπαρξη κανενός από τα ανωτέρω αποδεικτικά»
  3. Απόσπασμα χάρτη (1:5.000) ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή ψηφιακή απεικόνιση με την ακριβή θέση του έργου υδροληψίας (Χ,Ψ,Ζ) σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ΄87 εις τριπλούν.
  4. Στοιχεία για την ποιότητα του νερού και τη καταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη χρήση που αναφέρεται στην αίτηση (χημική ή και μικροβιολογική ανάλυση νερού, όπως αυτή προβλέπεται από τη κείμενη νομοθεσία για τις διάφορες χρήσεις νερού). Στην περίπτωση χρήσης νερού για άρδευση δεν απαιτείται προσκόμιση χημικής ανάλυσης από τον ενδιαφερόμενο.
  5. Αντίγραφο νόμιμου τίτλου ή άλλη πράξη από την οποία προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο γίνεται η χρήση του νερού, δυνάμει εμπράγματης ή ενοχικής σχέσης όπως : i) συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας, ii) συμφωνητικό μίσθωσης, iii) απόφαση έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση, iv) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση δημόσιας έκτασης σε περίπτωση χαρακτηρισμού έκτασης ως πλέον άγονης. (Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας δηλώνονται τα στοιχεία όλων των συνιδιοκτητών (ονομ/πώνυμο, Δ/νση, αστ. Ταυτότητα κ.λ.π) στο πεδίο 4 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ» και η αίτηση καθώς και δήλωση υπογράφεται από όλους τους συνιδιοκτήτες. Σε περίπτωση επικαρπίας υπογράφει ο επικαρπωτής (αυτός που εκμεταλλεύεται τη χρήση).
  6. Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της νόμιμης συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλογικού οργάνου.
  7. Σε περιοχές όπου υφίστανται συλλογικά δίκτυα διαχείρισης νερού, βεβαίωση φορέα περί μη εξυπηρέτησης από συλλογικό δίκτυο.
  8. Σε περίπτωση άδειας για υδροδότηση κτίσματος, οικοδομική άδεια ή έγγραφο από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία που να βεβαιώνει τη δυνατότητα υδροδότησής του.

*Όλα τα δικαιολογητικά, πλην αυτό της παρ. A (3) Θέσης έργου, υποβάλλονται εις διπλούν.

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr