Χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες και σε συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπόυς

Τροποποιήθηκε στις .

Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Πρόνοιας, Τμήμα Εποπτείας, Ελέγχου & Ισότητας
Διεύθυνση: Ψαρών 15, Διοικητήριο Καλαμάτας
Πληροφορίες: 27210-95844

(Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 1273/04-12-1986, ΦΕΚ 856/Β/86, ΚΥΑ, η οποία τροποποίησε την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. 7291/Εγκ. 454/25-05-1971) 

1ο Στάδιο: Κατάθεση των κατωτέρω δικαιολογητικών:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
  2. Σχεδιάγραμμα του κτιρίου στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το ίδρυμα ή η εκδήλωση Παιδικής Προστασίας.
  3. Κατάσταση του προσωπικού, κατά κατηγορίες, ειδικότητες και αριθμό, που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.
  4. Προκειμένου περί Φυσικού Προσώπου θα υποβληθούν επιπλέον:
    1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
    2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι δεν διώκεται & δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
  5. Προκειμένου περί Νομικού γενικά Προσώπου, πρέπει να υποβληθούν επιπλέον:
    1. Αντίγραφο του καταστατικού σωματείου ή Ν.Π.Ι.Δ..
    2. Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο για κάθε μέλος της διοικήσεως.

2ο Στάδιο: Γνωμοδότηση της Επιτροπής καταλληλότητας και έκδοση της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας.

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr