Χόρηγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας μονάδων προσχολικής αγωγής & διαπαιδαγώγησης

Τροποποιήθηκε στις .

Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Πρόνοιας, Τμήμα Εποπτείας, Ελέγχου & Ισότητας
Διεύθυνση: Ψαρών 15, Διοικητήριο Καλαμάτας
Πληροφορίες: 27210-95844

(Βρεφικών-Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων)
από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα

(Σύμφωνα με την αριθ. Π2Β/οικ. 2808/97, Φ.Ε.Κ. 645 Β΄, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα) 

1ο Στάδιο: Κατάθεση των κατωτέρω δικαιολογητικών :

 1. Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου, που να αναγράφει τα στοιχεία του, (ή τα στοιχεία του κατά το νόμο υπεύθυνου του νομικού προσώπου), την επωνυμία, το είδος της Μονάδας (Παιδικός, Βρεφικός ή Βρεφονηπιακός Σταθμός κλπ.), την έδρα, το μέγιστο αριθμό των βρεφών ή και νηπίων που θα εξυπηρετούνται και το συγκεκριμένο σκοπό της Μονάδας.
 2. Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα και σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων, σε δύο αντίγραφα, σύμφωνα με την εγκύκλιο 98 του ΥΠΕΧΩΔΕ Απ.οικ. 82070/22. 12.89 σύνταξης μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας.
 3. Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφισταμένου κτιρίου, από την αρμόδια Πολεοδομία, στην περίπτωση που γίνεται διαρρύθμιση ή επέκταση σε υπάρχον κτίριο.
 4. Τεχνική έκθεση του μηχανικού, σε δύο αντίγραφα, που εκτός των άλλων να περιλαμβάνει:
   1. Την περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου.
   2. Την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκριμένου ρυματομικού σχεδίου.
   3. Τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης.
   4. Πίνακα τελειωμάτων χώρων και περιγραφή του τρόπου κατασκευής του κτιρίου γενικότερα.
   5. Τον αριθμό των παιδιών (βρεφών ή νηπίων) κατά ηλικία, που θα εξυπηρετεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ., πλήρη περιγραφή των τμημάτων της και της λειτουργίας τους, (π.χ. ωράριο λειτουργίας, παρεχόμενες υπηρεσίες όπως φαγητό κλπ), καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υπεύθυνου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, που θα δηλώνει ρητώς τη συμμόρφωσή του με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 2 παρ. Α εδάφιο 2 της υπ' αριθ. ΥΑ Π2β/οικ.2808/97 Απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ("2. Το γήπεδο της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. θα πρέπει να είναι ομαλό με μικρές κλίσεις, να εκπληρώνει τους όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, να απέχει 300 τουλάχιστον μέτρα από την περίμετρο εγκεκριμένης βιομηχανικής ζώνης, θορυβώδη εργαστήρια και εν γένει ανθυγιεινές και οχληρές εγκαταστάσεις, όπως αυτές χαρακτηρίζονται από την κατά νόμο αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και να εξυπηρετείται από τα δίκτυα παροχής πόσιμου νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου").
 6. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης, που θα αναφέρει ότι αυτό δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δε διώκεται και δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
 8. Η Εμπορική Εταιρεία που προτίθεται να ιδρύσει Μονάδα Φ.Π.Α.Δ. πρέπει να επισυνάπτει αντίγραφο επικυρωμένο του καταστατικού της. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος πρέπει να υποβληθούν για όλα τα μέλη της διοίκησης της Εταιρίας και οπωσδήποτε για τα μέλη της τυχόν συνιστωμένης διοίκησης της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
 9. Αποδεικτικό είσπραξης 146,73 € υπέρ του Δήμου.

 

2ο Στάδιο: Έγκριση σχεδίων από λειτουργικής άποψης.


3ο Στάδιο: Έκδοση οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομία.


Για τα υπάρχοντα κτίρια, που έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, αλλά εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Πολεοδομίας, η οικοδομική άδεια νέας χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΓΟΚ Ν. 1577/85, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
Μετά την έκδοση οικοδομικής άδειας υποβάλλονται :

  1. Εγκεκριμένη πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη και
  2. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, σε περίπτωση που το κτίριο είναι νοικιασμένο, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή και ο εξοπλισμός του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου και χορηγηθεί η βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την Άδεια Λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του άρθρου 8 ότι θα προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού που προβλέπεται στην υπ' αριθ. ΥΑ Π2β/οικ.2808/97 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
  2. Αντίγραφο της άδειας θεωρημένο από το γραφείο Πολεοδομίας για την αποπεράτωση της οικοδομής.

 

4ο Στάδιο : Γνωμοδότηση της Επιτροπής καταλληλότητας.


5ο Στάδιο : Έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

 

 

 

 

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr