Σεπ 2017

15 Σεπτεμβρίου 2017

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης για εκμίσθωσης ΝΑ, Α1 γραφείου στο ισόγειο του κτιρίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη την αριθμ. 249/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας διακηρύττει ότι: εκτίθεται σε φανερή επαναλητπική πλειοδοτική δημοπρασία το ακίνητο που βρίσκεται στην πλατεία Τελωνείου, στο ισόγειο του...

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης για εκμίσθωση ακινήτου (ΝΔ 3 & 4 ισόγειο γραφείο) στο κτίριο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη την αριθμ. 248/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας διακηρύττει ότι: εκτίθεται σε φανερή επαναλητπική πλειοδοτική δημοπρασία για το ακίνητο που βρίσκεται στην πλατεία Τελωνείου, στο ισόγειο του...

14 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακοίνωση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ιδιωτικών επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών ιδιωτικού τομέα

Ο Δικαιούχος Φορέας ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4445/2016 (Τεύχος Α΄236/19-12-2016), σύμφωνα με το οποίο το πρόγραμμα «Στέγαση & Επανένταξη», οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου καθορίστηκαν με την αριθ. Δ28/οικ.
...

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου,χρωμάτων κ.λ.π. 2017

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό

...

08 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοίνωνει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες (ΚΔΑΠΜΕΑ) του Δήμου Καλαμάτας, για το

...

07 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακοίνωση για τη σύναψη μίσθωσης έργου (ΣΜΕ1/2017)

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση Μίσθωσης Έργου ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου, στο πλαίσιο του προγράμματος "Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής ζωής Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, ΕΣΠΑ 2014-2020" για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των Δημοτικών

...

06 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση ενδιαφερομένων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων»

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων, (Κ.Α. 30.7135.05– εγκεκρ. πίστωση 15.000,00 € από

...

04 Σεπτεμβρίου 2017

Διαγωνισμός για μετακινήσεις, διατροφή, διαμονή

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας

...

Διαγωνισμός για φωτιστική-ηχητική κάλυψη και ενοικίαση συναφούς εξοπλισμού

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας

...

01 Σεπτεμβρίου 2017

Αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού για τα ΚΔΑΠ

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2017.

Τους πίνακες κατάταξης ανα ειδικότητα

...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr